tốt nghiệp ngành kỹ thuật làm việc gì

Ngành kỹ thuật là làm công việc gì?

Hiện nay khối ngành kỹ thuật ở nước ta là những ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực khẳng định được vị trí số